Kdo smo?

Revizijska družba Abeceda, d.o.o. celje

Že 20 let si nabiramo bogate izkušnje na področju revidiranja, računovodstva in poslovnega svetovanja, ki jih z razvojem družbe vseskozi nadgrajujemo. Zavedamo se odgovornosti, da moramo razpolagati z obsežnim teoretičnim in praktičnim znanjem, kar zagotavljamo z nenehnim vlaganjem v izobraževanje.

Našo delovno skupino predstavljajo ustrezno usposobljeni člani z licencami za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in za opravljanje nalog državnega notranjega revizorja ter drugi strokovni sodelavci z znanji s področij povezanih z revizijo, kot je računovodstvo, davki, pravo.

Kakovost našega dela se odraža v več prednostih

delovna filozofija

Naša delovna filozofija je – življenje z naročnikom naših storitev. To filozofijo bomo negovali tudi v prihodnje.

individualen pristop

Z Vami kot našo novo stranko želimo vzpostaviti stalen in pristen odnos, ki bo temeljil na medsebojnem zaupanju.

Ker je za nas pomembno zadovoljstvo naših strank, smo se Vam pripravljeni maksimalno posvetiti, spoznati Vaše poslovanje in se prilagoditi Vašim individualnim potrebam ter Vam pri tem ponuditi celovito podporo, svetovanje, spoštovanje zaupnosti podatkov in varnost.

strokovnost

Svoje delo opravljamo korektno, vestno in v skladu z zakonodajo, s poslovno etiko in poslovnimi kodeksi.

izobraževanje in izkušnje

Naša prednost je obseg znanja; v zvezi s tem bomo tudi v bodoče stremeli za najnovejšimi spoznanji računovodske in revizijske stroke in za znanji strok, ki so potrebne za uspešno obvladovanje poslovanja družb.

odprtost sodelovanja

Naša prednost se kaže v odprtosti našega delovanja, kar pomeni, da delujemo timsko, med seboj sodelujemo in si pomagamo, ter po potrebi k sodelovanju povabimo tudi strokovnjake z raznih drugih področij,

vrednote

Naša odličnost se kaže nenazadnje tudi v osebnih lastnostih naših sodelavcev, ki jih odlikuje natančnost, poštenost, odkritosrčnost, prijaznost ter veselje do opravljanja tovrstnega dela.

Revizijske storitve

Poleg revidiranje računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov opravljamo tudi revizijske storitve drugih poslov dajanja zagotovil.

'

Revidiranje računovodskih izkazov

*

Posli opravljanja dogovorjenih postopkov

v zvezi z računovodskimi informacijami (vezano na primer na obveznosti do dobaviteljev, terjatve do kupcev, nakupe od povezanih strank, prihodke od prodaje, dobičke dela organizacije, rezervni sklad, revizije poslov s povezanimi strankami,…)

&

Revizije konsolidirnih računovodskih izkazov

+

Ustanovitvene revizije

,

Preizkušanje računovodskih izkazov

0

Revizije v postopkih zaradi insolventnosti

J

Revizije stvarnih vložkov

/

Notranje revizije

1

Revizije statusnih sprememb

Druge vrste revizij

$

Poročilo o preglednosti 2022

Cena

Verjamemo, da Vam lahko ponudimo kvalitetne revizijske storitve po ceni, ki bo za Vas sprejemljiva.

Cena revizijskih storitev je oblikovana v skladu s smernicami cen revizijskih storitev, ki jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo. Pri določitvi cene upoštevamo tudi velikost družbe in predviden obseg časa revizijske delovne skupine, tako da je cena v sorazmerju s stopnjo odgovornosti posameznega člana delovne skupine, njegovo strokovno usposobljenostjo in izkušnjami.

Revizijska družba Abeceda, Celje

Imate vprašanje?

Z veseljem sprejmemo vaš izziv

5 + 9 =

Lokacija

Stanetova 22,
3000  Celje

w

Kontakt

+386 31 667 472
info(at)abeceda-revizija.si

1

Območje poslovanja

Pokrivamo celotno Slovenijo